Unik rapport synliggör våldet i samkönade relationer

Våldet i samkönade relationer har länge varit osynliggjort. Sverige ligger långt efter andra länder i både stöd till utsatta våldsoffer och kartläggning av omfattningen. Men om ett par veckor kommer den första svenska omfångsundersökningen. Den visar att nästan tio procent av dem som i dag lever i en samkönad parrelation utsätts för någon form av våld.

Carin Holmberg, fil dr i feministisk sociologi, och Ulrica Stjernqvist från RFSL, har med stöd av Brottsoffermyndigheten gjort en enkätundersökning. De har frågat medlemmar i RFSL som ger en bild av våldet i HBT-miljön. Av 4 977 utskickade enkäter resulterade

2 013 i svar som kunde användas i rapporten.

– Det är en svarsfrekvens på 42 procent vilket får räknas som bra, sade Carin Holmberg vid ett seminarium i Stockholm den 17 november.

Någon gång i början av december kommer rapporten ”Våldsamt lika och olika. Om våld i samkönade parrelationer” ges ut av Centrum för genusstudier vid Stockholms universitet. Och då kommer det för första gången någonsin i Sverige finnas en kartläggning av ett våld som inte syns i statistiken, då det ytterst sällan polisanmäls.

Svalt intresse från homorörelsen

När det gäller homo- och bisexuella och transpersoner har våldet som riktas mot dem på grund av deras sexuella läggning, det som kallas hatbrott, fått stor uppmärksamhet under senare år.

Inom homorörelsen har det funnits ett svalt intresse för våld inom samkönade relationer. Kvinnojoursrörelsen har fokuserat på mäns våld mot kvinnor och bland politiker har en heteronormativ feministisk syn dominerat debatten under senare år.

Nationellt råd för kvinnofrid lät dock i sista stund, innan rådet lades ned sommaren 2003, en av rådets ledamöter göra en skrift om våld bland homosexuella. Lars Gårdfeldts skrift ”Kvinna slår kvinna. Man slår man. Homosexuell partnermisshandel.” var därför en pionjärinsats. Rådets ordförande, dåvarande jämställdhetsministern Margareta Winberg uttryckte i maj 2003 en förhoppning att ”vi med skriften skall kunna initiera till ett fortsatt arbete så att de homosexuellas problematik icke förtigs”.

Dålig beredskap möte offren

HBT-personer som utsätts för våld möter speciella problem, som kan förstärka oviljan att ta kontakt med myndigheter eller ideella organisationer.

– En lesbisk kvinna som kommer till en kvinnojour möts av ett formulär där det handlar om ”han”. Det är en förolämpning mot henne och hennes relation. Det ska finnas ett speciellt formulär, inte att kvinnan ska behöva stryka över ”han” och skriva dit ”hon”, sade Carin Holmberg.

Ann-Marie Tung, förbundssekreterare i SKR, Sveriges Kvinnojourers Riksförbund, förklarade att SKR 2001 inledde ett samarbete med RFSL för att kunna möta kvinnor som misshandlas av en kvinnlig partner.

– Och vi försöker utbilda kvinnor som arbetar på jourerna om samkönat våld, men det finns fortfarande mycket fördomar, medgav hon.

Vanligare att män utsätts

Även ROKS har sedan ett par år tillbaka beslutat att ta emot kvinnor som misshandlas av kvinnor på sina jourer.

Annelie Svensson, projektledare vid RFSL:s brottsofferjour, vittnade om svårigheterna att få förståelse från myndigheterna:

– När vi sökte pengar från socialstyrelsen för RFSL:s brottsofferjour fick vi svaret att vi vände oss till fel målgrupp. Pengarna som delades ut handlade bara om mäns våld mot kvinnor. Nu har vi dock fått ett löfte från ansvarige ministern, Morgan Johansson, att han ska se över direktiven.

Annelie Svensson pekade på att det i länder som USA, Kanada, Australien, Storbritannien och Tyskland länge har varit självklart med både forskning kring samkönat våld och jourverksamhet, för de som blir utsatta för våldet.

Carin Holmberg och Ulrika Stjernqvists kartläggning visar att 9,8 procent av dem som har svarat på enkäten har utsatts för någon form av våld i nuvarande relation. Det kan jämföras med 11 procent i ”Slagen dam”, den omfångsundersökning av mäns våld mot kvinnor som Eva Lundgren presenterade 2001.

17,3 procent uppgav att de hade utsatts för våld av tidigare partner, vilket är betydligt lägre än i Lundgrens undersökning där 35 procent av kvinnorna blivit utsatta.

– I vår rapport ser vi en tendens att män utsätts för mer sexuellt våld medan det fysiska våldet dominerar bland lesbiska kvinnor, förklarade Carin Holmberg.

Flera förklaringsmodeller

Könsmaktsordningen, där män som grupp ses som överordnad kvinnor som grupp, har på senare år blivit den dominerande förklaringsmodellen bakom mäns våld mot kvinnor. Våldet i samkönade relationer är svårt att passa in i den modellen.

– Jag skulle vilja se mer forskning kring andra maktordningar, sade Ann-Marie Tung.

Seminariet om ”Våld i samkönade relationer” hade arrangerats av Amnestys HBT-grupp. Det ingick i MR-dagarna, som varje år arrangeras av Demokratiakademin m fl för att belysa frågor om mänskliga rättigheter ur olika aspekter.

Ulf B Andersson

Källa

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)