Att det finns män som utsätter kvinnor för partnervåld är allmänt känt. Däremot är det inte lika känt att även kvinnor utsätter män för partnervåld och att partnervåld i hbtq-relationer förekommer i samma utsträckning som i heteronormativa relationer. Läs mer >>>

 

 

 

Källa 1   Källa 2

 

Vid så kallat episodiskt partnervåld (situational couple violence) ingår våldet som en del i ett stormigt förhållande där båda parter ofta har "en förhöjd aggressionsnivå". Läs mer >>>

Internationella studier har visat att i cirka hälften av fallen är båda parter våldsamma, och i andra hälften är endast en av parterna våldsam (i olikkönade relationer ungefär jämt fördelat mellan könen). Studier har även visat att denna typ av partnervåld uppgår till 80-90% av det totala partnervåldet.

Se även You Tube: Murray Straus 1 - Murray Straus 2

      Källa

 

Vid "grov partnerfridskränkning", även kallat relationsterror, (coercive controlling violence/intimate terror) rör det sig istället, till skillnad från episodiskt partnervåld, om en kontrollerande partner. Det fysiska våldet är oftast "bara toppen på ett isberg", och under ytan döljer sig ett psykiskt våld som används för att få makt och kontroll över sin partner. Denna typ av partnervåld uppgår till 10-20% av det totala partnervåldet, och förövarna är ofta psykiskt störda (personlighetsstörda) eller psykiskt sjuka. Läs mer >>>  (s. 1011)

Läs mer>>>

 

    Källa

     

 

Män drabbas generellt inte lika hårt som kvinnor av det fysiska våldet, enligt vissa studier är förhållandet 1/3. Detta beror troligen främst på att mäns skadepotential är större till följd av generella skillnader i kroppsstorlek och fysisk styrka. Läs mer>>> 

I genomsnitt dödas 13 kvinnor och 4 män per år av en partner de har eller haft en nära relation till. Läs mer>>>

 

  Källa

 

Finns det barn med i bilden drabbas även dessa. Dels genom att de bevittnar eller själva utsätts för våldet, eller att de används som ett medel för makt och kontroll. "En våldsutövande kvinnlig partner kan, i likhet med män som utsätter kvinnor för våld, vända barnen emot den våldsutsatta föräldern, sabotera umgänget eller hota att skada barnet/barnen."  Läs mer >>>

Studier har även visat att kvinnor och män som bevittnat eller utsatts för våld som barn löper större risk att själva utsätta sina barn eller sin livspartner för våld, eller att utsättas för våld av sin partner. Läs mer>>>

 

 Källa

 

 

 

    Källa

 

 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)