"We have half a century of the research showing this is a deeply complex problem with a range of  causal factors." Youtube

 

Partnervåld

Att det finns män som utsätter kvinnor för partnervåld är allmänt känt. Däremot är det inte lika känt att även kvinnor utsätter män för partnervåld och att partnervåld i hbtq-relationer förekommer i samma utsträckning som i heteronormativa relationer. Läs mer >>>

 

 

 

Källa 1 : Thirty years of denying the evidence on gender symmetry in partner violence: Implications for prevention and treatment  

Källa 2 : DIFFERENTIATION AMONG TYPES OF INTIMATE PARTNER VIOLENCE: RESEARCH UPDATE AND IMPLICATIONS FOR INTERVENTIONS   

 

Episodiskt partnervåld

Vid så kallat episodiskt partnervåld (situational couple violence) ingår våldet som en del i ett stormigt förhållande där båda parter ofta har "en förhöjd aggressionsnivå". Läs mer >>>

Internationella studier har visat att i cirka hälften av fallen är båda parter våldsamma, och i andra hälften är endast en av parterna våldsam (i olikkönade relationer ungefär jämt fördelat mellan könen). Studier har även visat att denna typ av partnervåld uppgår till 80-90% av det totala partnervåldet.

Se även You Tube: Murray Straus

  

    Källa

 

Relationsterror

Vid "grov partnerfridskränkning", även kallat relationsterror, (coercive controlling violence/intimate terror) rör det sig istället, till skillnad från episodiskt partnervåld, om en kontrollerande partner. Det fysiska våldet är oftast "bara toppen på ett isberg", och under ytan döljer sig ett psykiskt våld som används för att få makt och kontroll över sin partner. Denna typ av partnervåld uppgår till 10-20% av det totala partnervåldet, och förövarna är ofta psykiskt störda (personlighetsstörda) eller psykiskt sjuka. Läs mer>>>

Se även>>>

 

"Domestic violence, a serious and far-reaching social problem, has generated two key debates among researchers. The first debate is about gender and domestic violence. Some scholars argue that domestic violence is primarily male-perpetrated, others that women are as violent as men in intimate relationships. Johnson’s response to this debate—and the central theme of this book—is that there is more than one type of intimate partner violence." Källa 

 

Läs mer>>>

 

    Källa

     

 

Våldet

Män drabbas generellt inte lika hårt som kvinnor av det fysiska våldet, enligt vissa studier är förhållandet 1/3. Detta beror troligen främst på att mäns skadepotential är större till följd av generella skillnader i kroppsstorlek och fysisk styrka. Läs mer>>> 

"Under åren 2017 till och med 2020 har omkring 15 kvinnor om året dödats av en före detta eller nuvarande partner i Sverige. För män är motsvarande siffra strax under tre fall om året." Läs mer>>>

 

  Källa

 

Barn i våldsamma hem

Finns det barn med i bilden drabbas även dessa. Dels genom att de bevittnar eller själva utsätts för våldet, eller att de används som ett medel för makt och kontroll. "En våldsutövande kvinnlig partner kan, i likhet med män som utsätter kvinnor för våld, vända barnen emot den våldsutsatta föräldern, sabotera umgänget eller hota att skada barnet/barnen."  Läs mer >>>

Studier har även visat att kvinnor och män som bevittnat eller utsatts för våld som barn löper större risk att själva utsätta sina barn eller sin partner för våld, eller att utsättas för våld av sin partner. Läs mer>>>

 

Källa

 

Kvinnofridslinjen 020 - 50 50 05

Stödlinje för män 020 - 80 80 80

Stödlinje för transpersoner 020 - 55 00 00

 

 

    Källa

 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)